Λαπαροσκόπηση

Η ιδανική διάταξη των σωλήνων εργασίας στο κοιλιακό τοίχωμα είναι αυτή που επιτρέπει οι δυο σωλήνες εργασίας να ευρίσκονται αντιστοίχως στις δυο κορυφές της βάσεως ενός ισοσκελούς τριγώνου, με το λαπαροσκόπιο να ευρίσκεται στην κορυφή του τριγώνου και το χειρουργικό πεδίο στο μέσο της αποστάσεως των δυο σωλήνων.
Η εισαγωγή των σωλήνων γίνεται με τη βοήθεια ενός αιχμηρού στειλεού που εισάγεται στο εσωτερικό του σωλήνα.
Η έξοδος ενός ενδοκοιλιακού σπλάγχνου μπορεί να γίνει με τη διεύρυνση της οπής ενός λαπαροσκοπικού σωλήνα.